Здрасти , трябва да качите поне един продукт или услуга, за да активирате профила си.

Качи

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТ 

www.atlasnet.bg 

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1.   (1) www.atlasnet.bg е информационен и комуникационен уебсайтсобсвеност на „ЕТИК ФИНАНС” АД, гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” 27А, телефон: 032/585886 и електронна поща: efinance.office@gmail.com 

            (2) www.atlasnet.bg e основен сайт и интернет портал на БИЗНЕСМРЕЖА ЗА БЪЛГАРИТЕ ПО СВЕТА (БмБС), чрез който се осъществяват основните контакти на членовете на бизнесмрежата. Освен изграждането на фирмен профил на членовете, порталът предоставя възможности за участие в дейността на БмБС чрез включване в бизнес и научни проекти, съвместни дейности, съдружие, общности, електронна търговия, взаимноизгодно сътрудничество, прилагане на последните хардуерни и софтуерни практики на мрежовата икономика, участие в събития, форуми, микроблогинг и мн. др.

Чл.2. www.atlasnet.bg предоставя възможност на регистрираните си потребители БЕЗПЛАТНО да се свързват помежду си, да споделят информация за продукти или услуги, да обменят и споделят бизнес идеи, да предоставят и намират информация, улесняваща търговските отношения помежду им.

Чл.3. Като потребители на уебсайта могат да се регистрират само търговци (фирми) или лица със свободни професии.

Чл.4. Всяко лице, което е заредило на браузъра си www.atlasnet.bg или е било пренасочено към него, следва да се запознае внимателно с Общите условия и ако лицето не желае да стане потребител, ако не желае да предоставя данни и информация и да има достъп до данни и информация, следва незабавно да напусне уебсайта.

Чл.5. Работният език на уебсайта www.atlasnet.bg е българският.

Чл.6. Използването на уебсайта www.atlasnet.bg обвързва потребителите с настоящите Общи условия. 

ТЕРМИНОЛОГИЯ

Чл.7. За целите на настоящите Общи условия се използват термини със следния смисъл:

1. Уебсайт - съвкупност от web страници с изградени помежду им връзки.

2. Потребител - лице, което след запознаване с Общите условия на работа на информационната интернет платформа www.atlasnet.bg е решило съзнателно да създаде профил на своята фирма в www.atlasnet.bg.

3. Регистриран потребител - Потребител, който може да бъде видян от всеки друг потребител на сайта на www.atlasnet.bg и да бъде отличен от останалите потребители с данните от профила на фирмата му.

4. Фирмен профил - съвкупността от предоставената от Потребителя информация за фирмата и дейността му.

5. Фирмени данни  – Данни за фирма, регистрирана на сайта www.atlasnet.bg

6. Интернет етика - съвкупността от определени правила за поведение и обичаи възприети от обществото във виртуалното пространство.

7. Поместване на информация - всяка информация предоставена от конкретен потребител, която се записва на сайта www.atlasnet.bg и може да бъде видяна и споделена с други потребители на сайта.

РЕГИСТРАЦИЯ

Чл.8. www.atlasnet.bg осигурява възможност на потребителите си да се ползват от предоставяните услуги след извършване на регистрация. Процедурата по регистрация е подробно уредена на сайта и съдържа конкретни указания за улеснение и помощ. За да се регистрирате в сайта е необходимо да изберете бутона "Регистрирай се безплатно" в горният десен ъгъл. След попълването на всички полета натиснете бутона "Запиши" под регистрационната форма. 

Чл.9. Регистрацията изисква предоставянето от потребителя на електронна поща за контакт. Регистрационната заявка изисква попълването на определени полета с данни и създаване на потребителско име и парола от потребителя.

Чл.10. Регистрираните потребители на www.atlasnet.bg се съгласяват да предоставят следните персонални данни: Потребителско име; електронна поща; име на компанията (фирма); държавата в която фирмата развива търговска дейност.

Чл.11. Потребителите на www.atlasnet.bg декларират, че няма да създават повече от един Профил, няма да предоставят потребителското си име и парола на трети лица.

Чл.12. Потребителите на atlasnet.bg декларират, че са навършили осемнанадесет годишна възраст, че ще предоставят само точна, вярна и пълна информация, която ще бъде надлежно и своевременно актуализирана в случай на промяна.

Чл.13. Потребителите се съгласяват поместваното от тях съдържание на уебсайта, (както и) включително съдържание защитено (от) като интелектуалната собственост, да бъде предоставено безвъзмездно на www.atlasnet.bg .

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Чл.14. Потребителите на www.atlasnet.bg получават възможност да се възползват от услугите на сайта като споделят търговска информация и контакти, улесняват търсенето на продукти и услуги на доставчици, предоставят информация за бизнеса.

Чл.15. Регистрацията в www.atlasnet.bg е безплатна. На уебсайта могат да бъдат и предоставяни платени услуги (като място за реклама чрез банери), но те са точно означени и съдържат специфични условия за ползване подробно описани в процедурите към тях. 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА www.atlasnet.bg

Чл.16. www.atlasnet.bg не поставя условия и не изисква от потребителите си предоставяне на лични данни, но ако все пак такива станат известни уебсайтът гарантира, че ще бъдат съхранявани съобразно изискванията на действащото българско законодателство, а информацията ще бъде предоставяна на компетентните държавни органи само в предвидените от закона случаи при строго спазване изискванията на ЗЗЛД.

Чл.17. www.atlasnet.bg има право и възможност да следи поместваната информация от потребителите си, но няма задължение да следи за това постоянно, нито има задължение да следи дали поместваната информация е защитена от закона, дали е вярна и достоверна. Потребителите на www.atlasnet.bg разбират, че платформата няма как да провери дали данните помествани във всеки Фирмен профил са верни, както и дали недобронамерен потребител не е създал повече от един Профил и/или е използвал данните на друго физическо лице или фирма, и/или са били използвани неистински данни им е придаден вид, че изхождат от конкретно физическо лице което не съществува, за да се създаде Фирмения профил.

Чл.18. www.atlasnet.bg има право да извършава разумни корекции в поместваната от потребителите информация както и да изтрива информация, която е била поместена от потребител в нарушение на настоящите Общи правила. За тежки нарушение на настоящите Общи правила www.atlasnet.bg има право да изтрие както поместваната информация, така и да заличи регистрацията и Фирмения профил на Потребителя.

Чл.19. www.atlasnet.bg осигурява възможност на потребителите си да дават предложения относно работата на сайта, да подават жалби и сигнали при възникнали проблеми относно недобронамерени действия от друг/и потребител/и, както и за случаи на некоректно изпълнение на задълженията на www.atlasnet.bg на следния адрес: efinance.office@gmail.com

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл.20. Потребителите се задължават да спазват правилата на интернет етиката, с никакви свои действия да не нарушават разпоредбите на българското законодателство, да не поместват материали с порнографско съдържание, актова фотография, да не подбуждат към извършване на престъпления и дискриминация, да не поместват и обменят информация, за която знаят или предполагат, че е защитена от авторски или други защитими от закона права, която е с обидно, позорящо или невярно съдържание. Потребителите на www.atlasnet.bg разбират и се съгласяват, че поместваната от тях информация на сайта като Фирмен профил, продукти, оферти, запитвания, регистрационни заявки, обяви, текст, изображения, попълване на полета във формата на заявки и обяви и др. не противоречи на закона, етиката или на целите на сайта. Всички действия и бездействия посочени в предходното изречение извършвани от потребителите на www.atlasnet.bg ще бъдат възприемани от администраторите като недобронамерени действия, а свързаната с тях информация ще бъде премахвана незабавно без предизвестие или уведомяване.

Чл.21. Потребителите на www.atlasnet.bg разбират и се съгласяват, че всяка помествана от тях информация на уебсайта като регистрационни заявки, обяви, текст, изображения, попълване на полета във формата на заявки и обяви и др. ще бъдат попълвани/помествани правилно, коректно и добросъвестно при отчитане тематиката на уебсайта. Поместваната информация не може да съдържа елементи на: агресивен национализъм, ксенофобия, антисемитизъм, расизъм, религиозна, идеологическа или политическа пропаганда, зверства и жестокости, пораждане на дискриминация, създаване на смут, страх масова паника или неприязън към потребител или група потребители. В противен случай администраторите на www.atlasnet.bg си запазват правото за редактиране, променяне на позицията и изтриване на информация с грешно или неправилно попълнено съдържание или съдържание. www.atlasnet.bg предлага само информационна услуга за контакт между фирми и не е посредник при сделки. 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.22. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от „ЕТИК ФИНАНС” АД с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги, както и с въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство.

Чл.23. „ЕТИК ФИНАНС” АД си запазва правото да променя Общите условия по всяко време и по своя преценка. Промените се поместват на официалната страница на уебсайта, влизат в сила от деня на поместването им там и имат действие за напред. Потребителите са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях.

РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл.31. Всички възникнали спорове в отношенията между потребителите на уебсайта www.atlasnet.bg и „ЕТИК ФИНАНС” АД по повод ползването му се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне, пред компетентните съдилища в гр. Пловдив, съобразно приложимото българско законодателство.

 

2018 г.,   „ЕТИК ФИНАНС” АД